Доктор Георгиев

ЕндодонтияЕдонтология

Главната цел на ендодонтското лечение е да се предпази или оздрави апикалния периодонциум. Неточното инструментиране, неадекватното и непълно почистване, деконтаминиране и оформяне на корено-каналната система, както и последващото дефектно обтуриране на кореновите канали са основна причина за неуспешно ендодонтско лечение.

Корено-каналната анатомия на постоянните зъби може да постави клинично предизвикателство директно свързано с лечебния изход. Анатомичните характеристики на различните зъби и техните възможни вариации са предизвикателство, с което ежедневно се сблъскваме. До голяма степен те определят прогнозата и успеха на ендодонтското лечение.

Осигуряването на коректният достъп до пулпната камера, който трябва да улесни откриването, разширяването на орифициумите (релокация) и оптималното разкриване на пода на пулпната камера са последователни основни стъпки при ендодонтската терапия, позволяващи идентификацията на всяка вариация на броя и разположението на кореновите канали.

Знанията за вътрешната анатомия на зъбите – цялото ендодонтско пространство с пулпната камера и корено-каналната система, са фундаментални за успеха на ендодонтското лечение. Необходимо е всички коренови канали да се локализират, да се почистят и да се запечатат с инертен биотолерантен коренов пълнеж. Ето защо клиницистите трябва да познават корено-каналната анатомия на отделните групи зъби, както и възможните вариации.

Следователно, за да подобрим качествено дълготрайноспа на нашето възстановително лечение или на зъбопротезната работа и най-важното – да запазим целоспа на съзъбието, е от съществено значение да усъвършенстваме знанията и уменията си и да подобрим ендодонтската подготовка на зъбите.

ЕНДОДОНТСКА морфология НА ПОСТОЯННИТЕ ЗЪБИ

Ендодонтията е раздел на денталната медицина. Занимава се с топографската морфология на ендодонциума, анатомията и физиологията на зъбната пулпа и на периодонциума, патологичните процеси, които ги засягат, методите и средствата за тяхната диагностика, лечебните техники, допусканите грешки, водещи до провал на ендодонтската терапия и съвременните възможности за тяхната корекция или отстраняване. Основната цел е да се постигне прецизна диагностика и лечение, както на заболяванията на зъбната пулпа, така и на ГЕРИОДOНЦИУМа, като се спазват основни ПРИНЦИПИ ПРИ провеждане на ЕНДОДOНТСКOТ0 лечение В съответствие със съвременото развитие на еНДОДОНТСкта наука и практика. Резултатите от ЕНДОДОНТСКОТО лечение имат изключително важно значение за поддържане на целоспа и естетиката на съзъбието и за запазване на дъвкателната функция на индивида.

Особеностите на ендодонтското лечение се дължат на следните факти. Ендодонтската морфология е много сложна, разнообразна и не винаги е предвидима. Затова е необходим задълбочен предварителен и поетапен клиничен и параклиничен анализ на всеки случай. Все още ендодонтското лечение в масовата практика се провежда без ясно видим контрол (фокусирано осветление, увеличителни лупи, операционен микроскоп), предимно чрез тактилен усет, подпомогнат от апаратна диагностика и периодично се контролира чрез образна диагностика. Допуснатите грешки при предприемане или при провеждане на ендодонтско лечение се коригират много трудно. Например в кариесологията една кавитетна форма може да се коригира и да се подобри, при протезирането да се направи нова корона или протеза. Но допуснатите ендодонтски грешки са трудно поправими дори от опитни ендодонтисти. Затова за ендодонтското лечение трябва да се отделя достатъчно време и много внимание.

Главната цел на ендодонтското лечение е да се предотврати или излекува апикалния периодонтит. От биомеханична гледна точка това означава почистване, оформяне и деконтаминация, които позволяват триизмерно обтуриране на корено-каналната. Обаче сложноспа на корено-каналната анатомия представя клинични предизвикателства и трудности, които застрашават първата цел на такова лечение . Познаването на нормалната и на абнормната анатомия диктуват параметрите на ендодонтската терапия и могат директно да засегнат вероятността за успех . Подобно на някои хирургични процедури ендодонтското лечение трябва да се предшества от познаване на особеностите на пулпната камера и корено _ каналната анатомия.

Една от главните причини за неуспеха на ендодонтското лечение е не_ достига на знания върху анатомията на кореновите канали . Лечебният резултат е пряко свързан с елиминиране и превенция на микроб_ ната контаминация Невъзможно е да се почистят, оформят и запълнят кореновите канали без първо да се проучи лекувания зъб по отно_ шение на брой, размери, форма, позиция, ниво на развитие на корените lngle описва като най-честа причина за ендодонтския провал апикалната перколация и следващата я микробна инвазия в канала, поради неточно запълване на корено-каналната система.

Всъщност клиницистите трябва да бъдат обучени да разпознават нормалните анатомични признаци и техните отклонения, а също да отчитат неясните и променени рентгенови образи. Ако се забележи силно стесняване на коренов канал или дори изчезване на рентгенографския му образ, трябва да се приеме, че каналът се раздвоява и двете части остават отделни до края или се сливат преди апекса. Рентгенографията с маркер гутаперков щифт или инструмент в канала е полезна  Интраоралните рентгенографии дават недостатъчно ясно изображение на каналите. Тъй като последните имат три измерения, този образ е непълен, защото е невъзможно да се проследи буко-лингвалния аспект, а именно в това направление каналите имат по-големи размери. Освен това само цервикалната и средната част на каналите се вижда ясно, ПОРади наслагване на други тъкани като дентина и цемента на корените, както и на кортикалиса на алвеоларната кост.
Погрижете се за здравето на своите зъби! Посетете Дентална клиника – София.
5/5 - (2 votes)

©2021 Д-р Валентин Георгиев. Всички права запазени.